Regulamin schroniska

REGULAMIN SCHRONISKA CYWIL DLA BEZDOMNYCH PSÓW
I KOTÓW W RYBOWIE

 

I. Postanowienia ogólne

1. Schronisko CYWIL dla bezdomnych psów i kotów w Rybowie jest własnością Pana Zbigniewa Chmielewskiego, pełnomocnikiem właściciela jest Pani Danuta Jarzina.

2. Schronisko CYWIL znajduje się w Rybowie 51, w gminie Gołańcz.

3. Podmiot prowadzący Schronisko CYWIL zapewnia opiekę bezdomnym psom i kotą
z terenu gminy, z którą została podpisana umowa na świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia stopnia bezdomności zwierząt na tym terenie.

4. Do podstawowych zadań Schroniska CYWIL należy:

a) zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku należytej opieki, w tym opieki weterynaryjnej, właściwych warunków bytowych – zgodnych z ich podstawowymi potrzebami,

b) stałe lub okresowe wyłapywania bezpańskich psów i kotów z obszaru gminy, z którą schronisko ma podpisaną umowę na świadczenie tego typu usługi,

c) umieszczanie wyłapywanych zwierząt w Schronisku CYWIL w Rybowie,

d) poszukiwanie nowych domów do porzuconych i bezdomnych psów lub kotów umieszczonych
w Schronisku CYWIL,

e) współdziałanie z powiatowym i lokalnym lekarzem weterynarii w zwalczaniu wścieklizny
i innych zakaźnych chorób,

f) współpraca z urzędami gmin i miast, a także organizacjami społecznymi w zakresie poszerzania wiedzy na temat ochrony zwierząt, w szczególności kształtowania świadomości w zakresie odpowiedniego stosunku do zwierząt oraz postępowania właścicieli zwierząt,

g) oddawanie psów i kotów osobą chcącym posiadać zwierze, na warunkach określonych
w rozdziale V niniejszego regulaminu,

h) oddanie psa lub kota ich właścicielom, zgodnie z zapisami rozdziału V niniejszego regulaminu.

5. Wnioski i skargi w sprawie funkcjonowania Schroniska CYWIL przyjmuje kierownik schroniska.

6. Podmiot prowadzący schronisko, może w schronisku świadczyć także odpłatnie usługi opieki nad zwierzętami na rzecz innych podmiotów i osób.

 

II. Przyjmowanie zwierząt do schroniska

1. Schronisko CYWIL jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, adopcje oraz wolontariat odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do 15:30.

2. W niedziele i święta jest pełniony dyżur telefoniczny (nr tel. +48 503 845 245), pod którym można zgłaszać przypadki bezpańskich psów i kotów.

3. Schronisko CYWIL przyjmuje zgłoszenia od upoważnionych przedstawicieli gmin, policji, straży miejskiej i wojewódzkiego centrum ratunkowego:

 • o psach i kotach, które uległy wypadkowi ulicznemu i wysyła na miejsce wypadku pracownika dla zajęcia się zwierzęciem,

 • o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt i wysyła pracownika w celu doprowadzenia zwierzęcia do schroniska albo lecznicy w przypadku, gdy okaleczyło ono człowieka.

4. Zwierzęta przyjmowane są przez prowadzącego schronisko lub przez wyznaczonego przez niego pracownika.

5. Zwierzę przyjęte do Schroniska CYWIL musi zostać wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty i miejsca przyjęcia, okoliczności, w jakich znaleziono zwierzę i innych uwag oraz imienia
i nazwiska osoby doprowadzającej zwierze.

6. Prowadzący schronisko CYWIL, a w czasie jego nieobecności pracownik przez niego wyznaczony, dokonuje oględzin doprowadzonego zwierzęcia, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.
7. Psy i koty przyjmowane do schroniska zostają oznakowane i poddawane są 14-dniowej kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu.

8. Zwierzęta chore, suki w zaawansowanej ciąży trafiają bezpośrednio do gabinetu weterynaryjnego.

 

III. Czystość i pielęgnacja zwierząt

1. W celu zachowania w schronisku odpowiednich warunków higienicznych, należy:

 • utrzymywać budynki, wybiegi i obejścia w czystości,

 • na bieżąco usuwać nieczystości oraz poddawać kojce bieżącemu i okresowemu odkażaniu,

 • w razie zaistniałej potrzeby poddawać zwierzęta dezynfekcji,

 • karmić psy i koty odpowiednimi karmami, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami oraz zapewnić im stały dostęp do wody,

 • stosować u zwierząt chorych zalecone przez lekarza weterynarii leki oraz zabiegi,

 • wypuszczać codziennie psy i koty na wybiegi, na czas zależny od warunków pogodowych,

 • odpowiednio wietrzyć i ogrzewać pomieszczenia dla zwierząt, ocieplać budy na zimę.

2. Zakresy czynności pracowników schroniska CYWIL powinny wyznaczać szczegółowo ich obowiązki dla należytego przestrzegania wskazań niniejszego rozdziału.

 

IV. Opieka weterynaryjna

1. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Zwierzęta doprowadzone do schroniska, które nie okaleczyły człowieka, są badane przez lekarza weterynarii. Zwierzę uznane za nieuleczalnie chore podlega uśpieniu na warunkach określonych
w VI rozdziale niniejszego regulaminu.

3. Obligatoryjny program szczepień obejmuje:

a) dla psów do 1 roku życia: zaszczepienie przeciwko nosówce i parwowirozie po uprzednim zbadaniu zwierzęcia przez lekarza weterynarii, a po 2 tygodniach przeciwko wściekliźnie,

b) dla psów powyżej 1 roku życia: po 14 dniach obserwacji szczepienie przeciwko wściekliźnie,

c) wszystkie psy znajdujące się w schronisku są systematycznie szczepione raz na rok przeciwko wściekliźnie (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

d) dla kotów od 8 tygodnia życia jednokrotne szczepienie przeciwko chorobą wirusowym.

4. Samice i samce zwierząt znajdujących się w schronisku są obowiązkowo poddawane sterylizacji chirurgicznej.

5. Lekarz weterynarii obsługujący schronisko prowadzi dokumentację medyczną zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której są wpisywane zalecenia powiatowego lub wojewódzkiego lekarza weterynarii.

7. Za przestrzeganie niniejszych zasad odpowiadają podmiot prowadzący schronisko i lekarz weterynarii świadczący usługi na rzecz schroniska.

 

V. Oddawanie zwierząt nowym właścicielom

1. Zwierzęta dorosłe mogą być wydawane właścicielom lub nowo nabywającym po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i po zbadaniu przez schroniskowego lekarza weterynarii.

2. Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania po udowodnieniu swojego prawa własności
i uiszczenia obowiązującej opłaty. Opłata jest ustalana indywidualnie. W przypadku niezgłoszenia się właściciela po zwierzę, Schronisko CYWIL ma prawo wydać je nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela oraz nowe miejsce pobytu zwierzęcia nie mogą być ujawniane – zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

3. Podmiot prowadzący schronisko lub osoba przez niego upoważniona wydaje pokwitowanie za pobrane opłaty i wpisuje do rejestru zwierząt dane osoby (imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego,) zabierającej psa lub kota.

4. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska, w tym i właściciele zwierząt, zobowiązana jest do:

 • uiszczenia opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

 • obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacją o nim udzieloną przez pracownika schroniska,

 • posiadania odpowiedniego wyposażenia do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba),

 • wypełnienia kwestionariusza adopcyjnego oraz podpisania umowy adopcyjnej.

5. Nie wolno wydawać zwierząt:

 • dzieciom i młodzieży, która nie ukończyły 18 roku życia,

 • osobom nietrzeźwym lub pod wpływem innych substancji odurzających,

 • chorych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt oraz osoba adoptująca psa lub kota zostanie poinformowana o stanie zdrowie zwierzęcia i zobowiąże się do zapewnienia leczenia weterynaryjnego i pokrycia jego kosztów,

 • przed ukończeniem 6 tygodnia życia – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt,

 • osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba),

6. Schronisko CYWIL ma prawo skontrolować, w ciągu 30 dni od daty wydania zwierzęcia, warunki, w jakich zwierzę przebywa i udzielić ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi. Przypadki traktowania zwierząt niezgodnie z obowiązującymi przepisami będą zgłaszane miejscowo właściwym władzom samorządowym celem podjęcia działań w sprawie.

 

VI. Usypianie zwierząt

Usypianie zwierząt powinno się odbywać zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt.

1. Usypianiu podlegają:

 • psy i koty nieuleczalnie chore – na podstawie diagnozy lekarza weterynarii,

 • ślepe mioty z tym, że schronisko ma prawo zatrzymać jedno szczenię lub kocię przy suce lub kotce,

 • inne zwierzęta niezdatne do dalszego chowu wg decyzji lekarza weterynarii.

2. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili humanitarnie,
a zabieg może być wykonany jedynie przez lekarza weterynarii tak, aby oszczędzić zwierzęciu trwogi i męki przedśmiertnej.

3. Uśpienie zwierzęcia dokonuje się w schronisku lub lecznicy weterynaryjnej.

4. Uśpienia dokonuje się bez obecności innych zwierząt oraz osób postronnych.

5. Fakt i przyczyna uśpienia psa lub kota muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii.

6. Zwłoki psa lub kota muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji.

 

VII. Opłaty za usługi świadczone przez schronisko

1. Wysokość cen i opłat za usługi świadczone przez podmiot prowadzący Schronisko CYWIL reguluje zarządzenie kierownika.

2. Stawki opłat za usługi schroniska oraz zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone
w widocznym miejscu w schronisku.

3. Za dokonywane w schronisku CYWIL wpłaty wydawane są pokwitowania.

4. Wpłaty za usługi świadczone przez schronisko stanowią dochód podmiotu prowadzącego schronisko.

 

VIII .Obsługa schroniska

1. Personel Schroniska CYWIL stanowią jego pracownicy oraz właściciel.

2. Właściciel prowadzący schronisko kieruje pracą schroniska oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

3. Wszyscy pracownicy Schroniska CYWIL muszą obchodzić odpowiednio ze zwierzętami, które znajdują się w nowych warunkach. Powinni odznaczać się humanitarnym podejściem do psów
i kotów znajdujących się w schronisku oraz stanowić dla innych przykład właściwego postępowania ze zwierzętami.

4. Stwierdzone brutalne obchodzenie się ze zwierzęciem jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków i spowoduje odpowiednie sankcje w stosunku do podmiotu prowadzącego schronisko, a także w stosunku do pracownika, który ich dokonał.

5. Pracownicy schroniska doprowadzając bezdomne zwierzę do schroniska muszą pracować możliwie dyskretnie, aby nie wywoływać zbiegowiska ulicznego i utrudnień w ruchu.

6. W przypadku zabierania zwierząt rannych, pracownicy Schroniska CYWIL zobowiązani są do użycia nowy w razie takowej potrzeby.

7. W przypadku wyłapywania zwierząt agresywnych bądź w sytuacji doprowadzenia psa, który pogryzł człowieka, pracownicy Schroniska CYWIL zobowiązani są do użycia rękawic ochronnych oraz innych przewidzianych zabezpieczeń, które schronisko ma obowiązek zapewnić.